دریافت پشتیبانی

امروزه اطلاعات به عنوان یک منبع استراتژیک برای هر سازمانی درآمده است . داشتن و یا دستیابی به اطلاعات کامل ، مربوط و به هنگام می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی درهر بنگاه اقتصادی قرار گیرد . داشتن اطلاعات مفید برای هر سازمانی ، به منظور انجام مؤثر فعالیت های شرکت در فرآیند تصمیم گیری و استفاده از فرصت های بازار ، الزامی است . سیستم اطلاعات تجاری ، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مدیران برای کمک به فرآیند تصمیم گیری قرار می دهند .