نظرسنجی های دیگر

یهترین راه برای رفع دلتنگی را کدام میدانید

نظرسنجی از تاریخ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ - نظرسنجی درجریان است
تعداد نظرات: ۱۹۵ نظر

مخاطبین:

کلیه همیارانی که در زمان ارسال نظرسنجی عضو سایت بوده، همچنین افرادی که بعدا عضو می شوند

 • ۲۸۱۴.۴%
 • ۵۳۲۷.۲%
 • ۱۷۸.۷%
 • ۱۸۹.۲%
 • ۱۱۵.۶%
 • ۴۹۲۵.۱%
 • ۱۹۹.۷%
 • صحبت با والدین
 • صحبت با دوست
 • رفتن پارک به تنهایی
 • خلوت گزینی در خانه
 • خواندن کتاب
 • گوش دادن به موسیقی
 • سایر
نظرات نسبت
صحبت با والدین ۲۸ ۱۴.۴%
صحبت با دوست ۵۳ ۲۷.۲%
رفتن پارک به تنهایی ۱۷ ۸.۷%
خلوت گزینی در خانه ۱۸ ۹.۲%
خواندن کتاب ۱۱ ۵.۶%
گوش دادن به موسیقی ۴۹ ۲۵.۱%
سایر ۱۹ ۹.۷%