نظرسنجی های دیگر

کدام کشور اروپایی را برای مسافرت تفریحی بهتر میدانید

نظرسنجی از تاریخ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ - نظرسنجی درجریان است
تعداد نظرات: ۱۳۰ نظر

مخاطبین:

کلیه همیاران سایت که پاسخ آن ها به نظرسنجی «برای یک سفر ده روزه تفریحی بدون در نظر گرفتن هزینه کدام قاره را انتخاب میکنید ؟» مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۶گزینه «اروپا» بوده باشد یا بعد ازاین شرایط مذکور را پیدا کنند.

 • ۱۵۱۱.۵%
 • ۱۲۹.۲%
 • ۵۳.۸%
 • ۳۲.۳%
 • ۳۹۳۰%
 • ۳۹۳۰%
 • ۶۴.۶%
 • ۱۱۸.۵%
 • اسپانیا
 • آلمان
 • یونان
 • قبرس
 • ایتالیا
 • فرانسه
 • انگلیس
 • سوئیس
نظرات نسبت
اسپانیا ۱۵ ۱۱.۵%
آلمان ۱۲ ۹.۲%
یونان ۵ ۳.۸%
قبرس ۳ ۲.۳%
ایتالیا ۳۹ ۳۰%
فرانسه ۳۹ ۳۰%
انگلیس ۶ ۴.۶%
سوئیس ۱۱ ۸.۵%