نظرسنجی های دیگر

نظر شما درباره مکالمه تصویری رایتل کدام است

نظرسنجی از تاریخ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ - نظرسنجی درجریان است
تعداد نظرات: ۲۰۱ نظر

مخاطبین:

کلیه همیارانی که در زمان ارسال نظرسنجی عضو سایت بوده، همچنین افرادی که بعدا عضو می شوند

  • ۱۶۲۸۰.۶%
  • ۱۲۶%
  • ۱۵۷.۵%
  • ۱۲۶%
  • برای همه باید در دسترس باشد
  • فقط برای مراکز خاصی بایدآزاد باشد
  • به دلیل احتمال استفاده نادرست ، باید بسته شود
  • هر چه مسئولان تصمیم بگیرند ، درست است
نظرات نسبت
برای همه باید در دسترس باشد ۱۶۲ ۸۰.۶%
فقط برای مراکز خاصی بایدآزاد باشد ۱۲ ۶%
به دلیل احتمال استفاده نادرست ، باید بسته شود ۱۵ ۷.۵%
هر چه مسئولان تصمیم بگیرند ، درست است ۱۲ ۶%