نظرسنجی های دیگر

به نظر شما نرخ متوسط تورم نسبت به سال 91 چند درصد است

نظرسنجی از تاریخ ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ - نظرسنجی درجریان است
تعداد نظرات: ۱۹۴ نظر

مخاطبین:

کلیه همیارانی که در زمان ارسال نظرسنجی عضو سایت بوده، همچنین افرادی که بعدا عضو می شوند

 • ۶۳.۱%
 • ۱۴۷.۲%
 • ۲۱۱۰.۸%
 • ۲۹۱۴.۹%
 • ۲۸۱۴.۴%
 • ۳۰۱۵.۵%
 • ۱۰۵.۲%
 • ۵۶۲۸.۹%
 • زیر ده
 • ده تا بیست
 • بیست تا سی
 • سی تا چهل
 • چهل تا پنجاه
 • پنجاه تا شصت
 • شضت تا هفتاد
 • بیش از هفتاد
نظرات نسبت
زیر ده ۶ ۳.۱%
ده تا بیست ۱۴ ۷.۲%
بیست تا سی ۲۱ ۱۰.۸%
سی تا چهل ۲۹ ۱۴.۹%
چهل تا پنجاه ۲۸ ۱۴.۴%
پنجاه تا شصت ۳۰ ۱۵.۵%
شضت تا هفتاد ۱۰ ۵.۲%
بیش از هفتاد ۵۶ ۲۸.۹%