نظرسنجی های دیگر

بیشتر چه زمانی را برای ورزش کردن اختصاص میدهید

نظرسنجی از تاریخ ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ - نظرسنجی درجریان است
تعداد نظرات: ۱۱۵ نظر

مخاطبین:

کلیه همیاران سایت که پاسخ آن ها به نظرسنجی «حدودا به چه میزان ورزش میکنید ؟» مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۳ یکی از گزینه های «روزانه بطور منظم» یا «یک روز در هفته» یا «سه روز در هفته» بوده باشد یا بعد ازاین شرایط مذکور را پیدا کنند.

  • ۴۰۳۴.۸%
  • ۲۸۲۴.۳%
  • ۳۱۲۷%
  • ۱۶۱۳.۹%
  • صبح زود
  • بعد از ظهر
  • غروب
  • آخر شب
نظرات نسبت
صبح زود ۴۰ ۳۴.۸%
بعد از ظهر ۲۸ ۲۴.۳%
غروب ۳۱ ۲۷%
آخر شب ۱۶ ۱۳.۹%