نظرسنجی های دیگر

آیا شما از ته دل احساس شادی و رضایت از زندگی دارید

نظرسنجی از تاریخ ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ - نظرسنجی درجریان است
تعداد نظرات: ۲۰۲ نظر

مخاطبین:

کلیه همیارانی که در زمان ارسال نظرسنجی عضو سایت بوده، همچنین افرادی که بعدا عضو می شوند

  • ۸۳۴۱.۱%
  • ۷۵۳۷.۱%
  • ۱۸۸.۹%
  • ۲۶۱۲.۹%
  • بله اکثر مواقع
  • خیلی کم
  • بله همیشه
  • اصلا
نظرات نسبت
بله اکثر مواقع ۸۳ ۴۱.۱%
خیلی کم ۷۵ ۳۷.۱%
بله همیشه ۱۸ ۸.۹%
اصلا ۲۶ ۱۲.۹%