نظرسنجی های دیگر

هر چند وقت یک بار به دندانپزشکی میروید

نظرسنجی از تاریخ ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ - نظرسنجی درجریان است
تعداد نظرات: ۲۰۵ نظر

مخاطبین:

کلیه همیارانی که در زمان ارسال نظرسنجی عضو سایت بوده، همچنین افرادی که بعدا عضو می شوند

  • ۱۴۹۷۲.۷%
  • ۱۷۸.۳%
  • ۳۵۱۷.۱%
  • ۴۲%
  • هر وقت دندان درد داشته باشم
  • هر شش ماه
  • حدود یکسال
  • هر سه ماه
نظرات نسبت
هر وقت دندان درد داشته باشم ۱۴۹ ۷۲.۷%
هر شش ماه ۱۷ ۸.۳%
حدود یکسال ۳۵ ۱۷.۱%
هر سه ماه ۴ ۲%