نظرسنجی های دیگر

رفتار شما در مورد رادیو اینترنتی به کدام نزدیکتر است

نظرسنجی از تاریخ ۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ - نظرسنجی درجریان است
تعداد نظرات: ۲۰۷ نظر

مخاطبین:

کلیه همیارانی که در زمان ارسال نظرسنجی عضو سایت بوده، همچنین افرادی که بعدا عضو می شوند

  • ۶۷۳۲.۴%
  • ۱۰۴.۸%
  • ۲۱۱۰.۱%
  • ۶۶۳۱.۹%
  • ۴۳۲۰.۸%
  • نمیدونستم وجود دارد
  • به طور منظم گوش میکنم
  • قبلا استفاده میکردم
  • هر از چند گاهی گوش میکنم
  • اصلا علاقه ای ندارم
نظرات نسبت
نمیدونستم وجود دارد ۶۷ ۳۲.۴%
به طور منظم گوش میکنم ۱۰ ۴.۸%
قبلا استفاده میکردم ۲۱ ۱۰.۱%
هر از چند گاهی گوش میکنم ۶۶ ۳۱.۹%
اصلا علاقه ای ندارم ۴۳ ۲۰.۸%