نظرسنجی های دیگر

فقط یکی را میتوانید احتمالا از غرق شدن نجات دهید

نظرسنجی از تاریخ ۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ - نظرسنجی درجریان است
تعداد نظرات: ۱۹۷ نظر

مخاطبین:

کلیه همیارانی که در زمان ارسال نظرسنجی عضو سایت بوده، همچنین افرادی که بعدا عضو می شوند

  • ۱۳۹۷۰.۶%
  • ۵۸۲۹.۴%
  • کودکی که شانس نجات او 10 درصد است
  • پیرمردی که شانس نجات او 90 درصد است
نظرات نسبت
کودکی که شانس نجات او 10 درصد است ۱۳۹ ۷۰.۶%
پیرمردی که شانس نجات او 90 درصد است ۵۸ ۲۹.۴%