نظرسنجی های دیگر

پس از اطمینان از خیانت همسر خود برای دفعه اول چه میکنید

نظرسنجی از تاریخ ۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ - نظرسنجی درجریان است
تعداد نظرات: ۵۶ نظر

مخاطبین:

کلیه همیاران سایت که متاهل بودند یا بعد ازاین شرایط مذکور را پیدا کنند.

  • ۲۶۴۶.۴%
  • ۱۶۲۸.۶%
  • ۴۷.۱%
  • ۱۰۱۷.۹%
  • سریعا قطع ارتباط و تقاضای طلاق میکنم
  • کمی قیافه گرفته و به او شانس دوباره میدهم
  • به روی خود نیاورده و تلافی میکنم
  • درنظرات توضیح میدهم
نظرات نسبت
سریعا قطع ارتباط و تقاضای طلاق میکنم ۲۶ ۴۶.۴%
کمی قیافه گرفته و به او شانس دوباره میدهم ۱۶ ۲۸.۶%
به روی خود نیاورده و تلافی میکنم ۴ ۷.۱%
درنظرات توضیح میدهم ۱۰ ۱۷.۹%