نظرسنجی های دیگر

در مورد مرگ اختیاری چه فکر میکنید

نظرسنجی از تاریخ ۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ - نظرسنجی درجریان است
تعداد نظرات: ۱۹۷ نظر

مخاطبین:

کلیه همیارانی که در زمان ارسال نظرسنجی عضو سایت بوده، همچنین افرادی که بعدا عضو می شوند

  • ۹۷۴۹.۲%
  • ۴۰۲۰.۳%
  • ۶۰۳۰.۵%
  • اصلا نباید آزاد باشد
  • هر فرد باید اختیار کامل داشته باشد
  • فقط بیماران ناعلاج باید این امکان را داشته باشند
نظرات نسبت
اصلا نباید آزاد باشد ۹۷ ۴۹.۲%
هر فرد باید اختیار کامل داشته باشد ۴۰ ۲۰.۳%
فقط بیماران ناعلاج باید این امکان را داشته باشند ۶۰ ۳۰.۵%