نظرسنجی های دیگر

. He has many friends but ..... are good ones

نظرسنجی از تاریخ ۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ - نظرسنجی درجریان است
تعداد نظرات: ۸۳ نظر

مخاطبین:

کلیه همیاران سایت که پاسخ آن ها به نظرسنجی «میزان آشنایی خود را با زبان انگلیسی چگونه میدانید؟» مورخ ۱۳۹۱/۹/۲ یکی از گزینه های «عالی » یا «خوب» بوده باشد یا بعد ازاین شرایط مذکور را پیدا کنند.

  • ۳۱۳۷.۳%
  • ۵۲۶۲.۷%
  • few
  • a few
نظرات نسبت
few ۳۱ ۳۷.۳%
a few ۵۲ ۶۲.۷%