نظرسنجی های دیگر

اولین عکس العمل شما پس از زلزله کدام است

نظرسنجی از تاریخ ۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ - نظرسنجی درجریان است
تعداد نظرات: ۲۰۸ نظر

مخاطبین:

کلیه همیارانی که در زمان ارسال نظرسنجی عضو سایت بوده، همچنین افرادی که بعدا عضو می شوند

  • ۱۱۳۵۴.۳%
  • ۱۳۶.۳%
  • ۵۲۲۵%
  • ۱۸۸.۷%
  • ۱۲۵.۸%
  • محوطه زیر سقف را ترک میکنم
  • سراغ مدارک و اشیاء با ارزشم میروم
  • یه زیر میز یا موارد مشابه میروم
  • با آرامش کار خاصی انجام نمیدهم
  • در نظرات توضیح میدهم
نظرات نسبت
محوطه زیر سقف را ترک میکنم ۱۱۳ ۵۴.۳%
سراغ مدارک و اشیاء با ارزشم میروم ۱۳ ۶.۳%
یه زیر میز یا موارد مشابه میروم ۵۲ ۲۵%
با آرامش کار خاصی انجام نمیدهم ۱۸ ۸.۷%
در نظرات توضیح میدهم ۱۲ ۵.۸%